Giới thiệu nhanh về việc tìm kiếm item ingame

Alphatest :
Tất cả nguyên liệu cần thiết để ép đồ bán tại quán bar lorencia
Tất cả item cần phải đi quăng hộp + đánh boss + tự ép (test all để open khỏi thắt mắc)

Các việc quan trọng openbeta như sau :

- Ngọc b,s,c,cre,life : BC8 - Devil 7 - Sum - Thỏ - Santa - Hộp Quà
- Săn item exl cấp 1-5 (boss vàng + phá tháp maya + Gaion + Dopple + Bạch Long Điện)
- Săn item cấp 6 (380) trắng thường (Tháp Maya)
- Săn lông vũ + hhht (icarus)
- Săn item cấp 6 (380) exl BOSS KUNDUN
- Săn item Socket (Medusa)
- Săn item Socket 1 (Quỷ Vương + Nhện + Erohim
)
- Săn item Socket 2 + 3 (Hộp quà vàng + hộp quà bạc)
- Săn nguyên liệu Wing 2.5 3 + 4 + 5 : Các Boss To
- Cày WconP tại các tại
đây
- Cày Gcon or Vpoint : Santa - Sum - Thỏ - Hộp Quà - Hoa Mai Vàng - BC8

- Săn Hoa Mai Vàng ở máp : 3rack
Sẽ cập nhập cho ae liên tục nhé
- Khuôn 3 : traint qoái cấp cao ramdom máp
- Sách thuộc tính 1-6 : Các Boss To