Cách tìm kiếm item Rồng Cấp 2 + Sách Thuộc Tính

item Socket 2 + sách thuộc tính đc có Drop trong Hộp Quà Bạc + Vàng

Click vào link này để xem video ép Hộp Quà Vàng + Hộp Quà Bạc

Hộp Vàng + Hộp Bạc : được Drop tại các BOSS (Kundun Medusa Nhện Quỷ Vương NightMaya)

Chìa khóa Vàng + Chìa khóa Bạc : được Drop tại Hộp quà Xuân

Hộp quà Xuân : kiếm được từ trả Quets Blood Cattles 8 (Huyết Lầu 8)